Leverings info

1. Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van gebruiker.
2. Indien levering plaatsvindt op basis van "Incoterms", zal het moment van het sluiten van de overeenkomst gelijk "Incoterms" van toepassing zijn.
3. Koper is verplicht de zaken af ​​te nemen op het moment dat de gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst ter beschikking wordt gesteld.
4. Indien de koper afname weigert of nalatig is voldaan aan het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is de gebruiker bevoegd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
5. Indien de zaken worden bezorgd is een gebruiker verplichte eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan verschillend worden gefactureerd. Het risico van transport vindt steeds plaats voor rekening van Koper.
6. Indien de gebruiker gegevens van de koper heeft overgenomen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levering aan de koper nadat deze aan de gebruiker ter beschikking is gesteld.
7. Indien een gebruiker een termijn voor levering heeft gewijzigd, is deze indicatief. Een flexibele levertijd is dan ook een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper gebruiker schriftelijk ingebreke te stellen.
8. De Gebruiker is gerechtigd de zaken in een gedeelte te leveren, tenzij deze bij overeenkomst wordt afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gebruiker is bevoegd het aldus geleverde verschillende factureren.
9. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan de gebruiker de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de relevante fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
10. Levering wordt gevaarlijk te hebben plaatsgevonden: -Door in ontvangstname van de goederen, ook indien deze deur of namen de Koper worden afgehaald. -Bij overdracht van de goederen aan een derde cq vervoerder, de indien goederen door diens tussenkomst worden vervoerd. -Door de goederen één keer aan de Koper aan te bieden.
 

Bedenktijd

De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991 laat de aankoper toe binnen de 14 werkdagen vanaf de levering van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de verkoop afziet. De goederen dienen dan,onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend, teruggestuurd te worden binnen de 5 werkdagen nadat hij de verkoper heeft geïnformeerd. Topcleaning.be kan teruggezonden goederen uitgesloten of niet terugbetalen wanneer de originele verpakking geopend werd of wanneer de producten door de koper beschadigd werden. Topcleaning.be draagt ​​geen enkele verantwoordelijkheidskost met betrekking tot het terugsturen van goederen door de koper. Goederen die teruggestuurd worden zonder voorafgaande bericht worden niet aanvaard.

Meer info: info@topcleaning.be of +32(0)479748638

AANDACHT IVM DE LEVERINGSTERMIJNEN

Normale leveringstermijn 5 tot 10 werkdagen