Algemene voorwaarden Cleanshop

Dit is de website/webwinkel van Topcleaning Group BV-Groenstraat 40,9700 Oudenaarde
B.TW-nummer BE 0876.340.362 - RPR Oudenaarde

TEL:+32(0)479/748.638 Handig

 

Toepasselijkheid

Elk bezoek aan de website van Topcleaning Group bv en haar do overbodigen is onduidelijk aan haar algemene voorwaarden inclusief de huidige bijzondere bepalingen eigen aan de gekozen drager. Deze algemene voorwaarden zijn eenvoudig verzoek verkrijgbaar. Elke bezoeker van de gebruiker van de diensten wordt een vaste vraag met de term `opdrachtgever`.
Ontkenning van enige waarborg - verantwoordelijkheid - aansprakelijkheid
Het gebruik van de diensten van Topcleaning Group bv gebeurt volledig op eigen risico van de opdrachtgever. Topcleaning bvba is niet verantwoordelijk voor de gegevens die de opdrachtgever via het internet of e-mail heeft gekregen, noch voor de manier waarop deze informatie zal worden bewerkt. Het recht op enige compensatie voor schade hieruit ontstaan, zij het recht op onrechtstreeks, wordt krachtig
onderscheiden door de opdrachtgever.
Topcleaning Group bv en haar informatietoeleveranciers constateren geenszins dat de diensten aan de mogelijke verwachtingen en eisen van hun opdrachtgever voldoen en zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, mislukte fouten in het netwerk bij het verkrijgen van door de opdrachtgever verzonden informatie en / of bij de elektronische elektronische publicatie overtuigd in gerelateerde informatiediensten.
Topcleaning Group bv heeft zich het recht voor op elk moment en zonder enige aangifte de opbouw, de inhoud van haar diensten en/of website te ondergrond, aan te passen, aan te vullen of te wijzigen. Elke tijdelijke oponthoud, het opschorten van activiteiten kan geen aanleiding geven tot enige compensatie, recht uit de onrechtstreek.
Voormelde problemen en de gebeurlijke schade kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie van schade.
Elke mogelijke link welke door de website van een aanverwante dienst wordt aangeboden, is eenvoudigweg informatief bedoeld en staat louter tien dienste van de opdrachtgever. Geenszins kan de Topcleaning bvba verantwoordelijk worden voor de inhoud, de toegang of het gebruik ervan. Topcleaning bvba kan niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk worden gesteld voor de gebeurlijke schade die hieruit voortvloeit.
Het aanbieden van de betalingsmogelijkheid via het web houdt geen enkele garantie in omdat topcleaning bvba dat dit systeem feilloos, zonder storingen, mislukte of fouten zou zijn. Topcleaning bvba is niet verantwoordelijk en kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, geleden door de uitvoering van de betalingsopdrachten die via het web zijn gebeurd.

De correspondentie en de gebeurlijke contractuele akkoorden tussen twee opdrachtgevers (vb. aanbieder en beïnvloed) ontstaan ​​naar aanleiding van de deur Topcleaning bvba geleverde diensten, inclusief de betalingen en de levering van de door partijen aangeboden diensten van producten, met vaste van algemene en bijzondere omstandigheden, mislukken en voorstellingen verbonden, gebeuren uitsluitend tussen deze beide
opdrachtgevers. Topcleaning Group bv draagt ​​geen enkele verantwoordelijkheid en kan op geen enkele wijze om enige aansprakelijkheid te bereiken.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goede vakmanschap uitvoeren. Een andere op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en tot nu toe voor een goede uitvoering van de overeenkomst vereist, heeft de gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten door derden.
3. De koper draagt ​​er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de gebruiker aangegeven dat deze noodzakelijk is of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker wordt voorzien. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst ingewikkelde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging veroorzaakte extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen .
4. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, omdat de gebruiker is uitgegaan van de koper verstrekte foute en/of onvolledige gegevens, tenzij deze bevoegdheid of onvolledigheid voor gebruiker onmogelijk te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan de gebruiker de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de relevante fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien de gebruiker van de door gebruiker geselecteerde derden in het frame van de opdracht werkzaamheden worden uitgevoerd op de locatie van de koper of een door koper geselecteerde locatie, gratis koper zorg voor de deur die medewerkers in redelijkheid onmogelijke faciliteiten.
7. Koper vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade grondstoffen en welke aan koper toerekenbaar is.
8. Eerst door de schriftelijke orderbevestiging van Gebruiker komt een overeenkomst tot stand. Bij verkoop uit magazijnvoorraad kan
de factuur voor de schriftelijke orderbevestiging in de plaats optreden. Gebruiker is vermoedelijke bestellingen en/of opdrachten tot levering niet te accepteren zonder opgaaf van redenen.

Intellectuele eigendomsrechten

De opdrachtgever erkent dat de verzekerde informatie en de geleverde diensten van Topcleaning bvba, plantaardige elke software dienstig voor het gebruik van deze (intellectuele) eigendomsrechten inclusief de welke exclusief toebehoren aan de Topcleaning bvba en haar do limieten en dewelke alzo beschermd worden door de wettelijke wetgeving inzake intellectuele rechten, merken, patenten en patenten.
De gedeeltelijk gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing van gebruik voor mogelijke doeleinden op eender welke wijze deze uitdrukkelijk verboden is. Uitzonderingen hiërarchisch kunnen eenvoudig worden mits schriftelijke toestemming van Topcleaning Group bv.
Het opslaan van informatie van deze site van aanverwante diensten in een database is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het automatisch `cachen` van de informatie door de browser.

Garantie


1. Gebruiker essentiële dat de te leveren zaken voldoen aan de praktische eisen en normen die verplicht kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke tekortkomingen ook.


2. De onder indien 1. verplichte garantie identieke de te leveren zaken zijn bedoeld voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik te soms van het aangaan van de overeenkomst expliciet schriftelijk melding gemaakt aan gebruiker.


3. Indien geen onderhoudsabonnement is afgesloten de onder 1. Verplichte garantie gedurende een periode van 12 maanden na levering.
Mocht van rechtswege een bepaalde termijn worden bepaald dan dient koper minimaal 1x per jaar het onder garantie vallende artikel ter keuring aan te bieden bij gebruiker of een door gebruiker aangewezen.


4. Indien de te leveren zaken niet aan deze garanties voldoen, zal de gebruiker de zaak binnen beperkte termijn na ontvangst deze melding maken, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, geschreven melding ter zake van het gebrek aan deur koper, naar keuze van gebruiker, vervangen
of zorgdragen voor herstel. In het geval van vervanging verbindt de koper zich nu de vervangen zaak aan de gebruiker te hinderen en het eigendom aan gebruiker te leveren.


5. De te dezen genoemde garantie geldt niet:
- wanneer het gebrek ontstaat als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van wanneer, zonder onrechtmatige toestemming van gebruiker, koper of wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak van deze hebben aangewend voor
doeleinden waarvoor de zaak niet bedoeld is.
- wanneer niet is voldaan aan de specifieke garantievoorwaarden.
- wanneer niet conform de gebruiksaanwijzing en/of bijsluiter wordt gebruikt. Indien een gebruiksaanwijzing/bijsluiter niet voorhanden is dient men de toepassing van het product te zien.
- wanneer er geen aankoopfactuur overlegd kan worden.
- wanneer serieplaat of garantiezegel verwijderd is.
- wanneer niet betreffende facturen zijn voldaan.
- op verbruikende delen en op filters.


6. Indien de door de gebruiker gegarandeerde garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verzekerd.


Betaling en annulering

 De opdrachtgever dient bij de bestelling van diensten onmiddellijk het volledig vaste bedrag te betalen.
Bij gebreke aan betaling kan de gehele dienst niet worden uitgevoerd.


De evt. verzendingskosten worden doorgerekend aan de klant.Vraag naar onze prijzen.


Geldigheidsduur van de prijzen

 De producten worden altijd geleverd aan de prijs waarvoor ze worden besteld, zelfs als er tussen uw bestelling en de levering prijswijzigingen zijn toegepast.

De prijzen op deze site worden enkel gewijzigd bij sterke prijsschommelingen bij onze leveranciers.


Voor meer info: info@topcleaning.be